RSS
A A A

Regulamin Organizacyjny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/465/10
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 26 maja 2010 roku


Regulamin Organizacyjny
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach


I. Postanowienia ogólne


§ 1
1.Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.
2. Regulamin wydany został na podstawie §11 Uchwały Nr XLIX/393/09 Rady Gminy Ornontowice z dn. 21 grudnia 2009 r. w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach i utworzenia ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.
3. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Gminy Ornontowice.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – należy Gminę Ornontowice;
2. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ornontowice;
3. ARTeria - należy przez to rozumieć ARTerię - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach;
4. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ornontowice;
5. Pracodawcy – należy przez to rozumieć ARTerię - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.


§ 3
ARTeria - Centrum Kultury i Promocji działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr Nr 13, poz.123 - z póź.zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – z póź. zm.),
3) Uchwały Nr XLIX/393/09 Rady Gminy Ornontowice z dn. 21 grudnia 2009 r. w sprawie: podziału samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach i utworzenia ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach,
4) Statutu ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.


§ 4
1. Siedzibą ARTerii są Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26.
2. Obszarem działania ARTerii jest Gmina Ornontowice.
3. ARTeria jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


II. Organizacja ARTerii


§ 5
1. Działalnością ARTerii kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ornontowice.
3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy ARTerii, dokonywanie podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
2) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
3) podejmowanie decyzji w sprawach merytorycznych należących do właściwości ARTerii,
4) zawieranie umów i porozumień w celu realizacji zadań,
5) reprezentowanie ARTerii na zewnątrz oraz w stosunkach prawnych wobec osób trzecich.
6) wykonywanie innych czynności zgodnie z zakresem pełnomocnictwa uzyskanego od Wójta.
5. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor ARTerii.

III. Zakres działania i funkcjonowania ARTerii

§ 6
ARTeria realizuje swoje cele poprzez:
1) dokumentowanie i opracowywanie rozmaitych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,
2) diagnozowanie i analizę istniejących zjawisk kulturowych,
3) tworzenie programów w zakresie edukacji regionalnej, animowania kultury lokalnej,
4) tworzenie programów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
5) tworzenie projektów zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
6) opracowanie i realizowanie projektów dotyczących promocji kultury Śląska oraz wspólnych inicjatyw z innymi gminami w kraju i zagranicą,
7) inspirowanie powstawania lokalnych przedsięwzięć kultury,
8) animowanie amatorskiego ruchu artystycznego (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
9) popularyzacja sztuki profesjonalnej,
10) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych,
11) prowadzenie działalności reklamowo-wydawniczej,
12) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć mieszkańców gminy.
13) organizowanie baz danych z zakresu kultury oraz innych dziedzin pozwalających na poznawanie i promowanie tożsamości Ornontowic,
14) wydawanie i kolportaż gazety gminnej na warunkach przewidzianych w prawie prasowym,
o nazwie „Głos Ornontowic”,
15) koordynowanie kontaktu z mediami oraz prowadzenie monitoringu mediów
16) redagowanie stron internetowych o tematyce związanej z Gminą Ornontowice w szczególności serwisu www.ornontowice.pl
17) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
18) opracowanie projektów przyczyniających się do promocji Gminy Ornontowice
19) prowadzenie działań zmierzających do poznawania oraz promowania Ornontowic
20) przygotowywanie materiałów promujących Gminę Ornontowice do wydawnictw własnych i obcych.
21) realizację zapisów Strategii Promocji Gminy Ornontowice
22) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego


III. Struktura organizacyjna


§ 7
1. ARTeria realizuje swoje zadania w następujących formach organizacyjnych (stanowiskach):

- Dyrektor
- Zastępca Dyrektora
- Główny Księgowy
- Specjalista ds. Promocji
- Sekretariat
- Obsługa
- Ogniska i zespoły
- Głos Ornontowic

2. Szczegółowy wykaz obowiązków wszystkich pracowników jest zawarty w zakresach obowiązków.


§ 8
Schemat organizacyjny ARTerii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


IV. Organizacja pracy


§ 9
1. Organizacja pracy w ARTerii opiera się na podziale zadań pomiędzy zatrudnionych w nim pracowników z określeniem uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności.
2. Na czas przestoju w wykonywaniu pracy na zajmowanym stanowisku, pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy.
§ 10
1. Przed przystąpieniem do wykonywania zatrudnienia, pracownikowi wyznacza się zakres jego obowiązków i ustala z nim podstawowe elementy jego stosunku pracy stanowiące następnie podstawę do sporządzenia umowy o pracę.
2. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik podlega szkoleniu z przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na jego stanowisku pracy oraz z przepisów przeciwpożarowych.
3. Bezpośredni przełożony przydziela pracownikowi pracę oraz w razie potrzeby udziela wskazówek w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych pracownikowi zadań.
4. Pracownik obowiązany jest przed przystąpieniem do pracy podpisać listę obecności.
5. W czasie wykonywania zatrudnienia pracownik obowiązany jest zawiadomić bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu urządzeń na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu.

§ 11
1. Nie dopuszcza się do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub jest pod wpływem środka odurzającego albo spożywał alkohol w czasie pracy.
2. Zabrania się wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy oraz jego spożywania w miejscu i czasie pracy.

§ 12
Każdy pracownik jest obowiązany do zabezpieczenia po zakończeniu pracy, powierzonych mu pomieszczeń i stanowisk pracy, a także ich wyposażenia oraz urządzeń, dokumentów, pieczęci itp. oraz wyłączenia wszystkich urządzeń wymagających odłączenia od sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej itp. Pomieszczenia pracy, po zakończeniu w nich pracy, należy zamknąć.
§ 13
1. Po zakończeniu pracy pracownik powinien opuścić teren zakładu pracy.
2. Przebywanie na terenie zakładu pracy po godzinach pracy dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia bezpośredniego przełożonego pracownika.

§ 14

Dyrektor przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w terminie podanym do publicznej wiadomości.


V. Przepisy końcowe


§ 15

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora, po zaopiniowaniu go przez Radę Gminy Ornontowice.
2. Ostateczna wykładnia postanowień niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora ARTerii.


Załącznik nr 1
Regulaminu Organizacyjnego
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach


Regulamin Organizacyjny ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach (*pdf)Opublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 16.06.2010
Podpisał: Waldemar Pietrzak
Dokument z dnia: 16.06.2010
Dokument oglądany razy: 5 405