RSS
A A A

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

ARTERII - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTANIA


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.


I . Dla informacji publicznych udostęnionych w Biuletynie Informacji Publicznej:
1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od ARTerii jest zobowiązany w tym zakresie do:

1. poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej,

2. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez ARTerię,

3. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od ARTerii,

4. udostępnienia informacji publicznej pozyskanej od ARTerii w pierwotnie pozyskanej formie , z zastrzeżeniem ust. 2

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

3. ARTeria nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


II. Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

informacja publiczna nie została udostępniona w BIP, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania

albo

wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. W przypadku gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, ARTeria może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na koszty lub czas przygotowania i przekazania informacji.

3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można złożyć w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wezwie się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczenie, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania

Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

1. W przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania - do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), a od decyzji organu wyższego stopnia - skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,

2. W przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania - do złożenia sprzeciwu od oferty do Dyrektora ARTerii w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Dyrektor ARTerii wyda decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (Rady Gminy Ornontowice), a od decyzji organu wyższego stopnia - skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.Opublikował: Waldemar Pietrzak
Publikacja dnia: 20.03.2012
Podpisał: Waldear Pietrzak
Dokument z dnia: 20.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 940